Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-300/2022-05-1
Датум: 28.07.2022. године
Ћуприја, ул 13. октобар бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 04.08.2022. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса и разраде локације за трасу отвореног атмосферског колектора тзв. „Луди поток“ на к.п.бр. 258/3, 258/5, 259/1, 259/2, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/6, 291/7, 291/11, 795/1, 831, 832, 833/5, 834/25, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 846, 849/1, 850/1, 850/2, 851/1, 851/2, 852, 858, 859, 881/13, 884/1, 884/2, 885/1, 4999/2, 4999/3 и 5009/1 све у К.О. Ћуприја-град и к.п.бр. 3216/3, 3217/2, 3217/4, 7369/1 и 7402/1 све у К.О. Ћуприја-ван града, у трајању од седам дана, закључно са 11.08.2022. године, а по захтеву Општине Ћуприја, матични број 07183968, ПИБ 101375417, ул. 13. октобар бр. 7, заведен под бројем 350-300/2022-05-1 од 26.07.2022. године.
Урбанистички пројекат за потребе утврђивања јавног интереса и разраде локације за трасу отвореног атмосферског колектора тзв. „Луди поток“ бр. тех. документације 63/2022 од 30.03.2022. године је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат-локал бр.17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне катастарске парцеле се налазе на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 3/15, 9/18, 23/18-испр., 46/20 и 11/22).
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат
Идејно решење

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.