Послови из области пољопривреде

1. Захтев за промену намене пољопривредног земљишта
Уз захтев треба приложити:
-Фотокопију извода из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле –Фотокопију копије плана катастарске парцеле на којој се врши изградња не старију од 6 месеци.
-Фотокопију Преписа листа непокретности не старији од 6 месеци
-Фотокопију овереног пуномоћја
-Очитану личну карту пуномоћника
-Очитана лична карта власника парцеле
Признаницу о уплаћеној општинској накнади за Решење у износу од 1.500,00 динара уплаћену на рачун 840-742351843-94 са позивом на број 96-033.
Признаницу о уплаћеној административној такси у износу од 840,00 дин. на рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 96-033

Правно лице и картон депонованих потписа, потврда о регистрацији из АПР-а и
Признаницу о уплаћеној општинској накнади за Решење у износу од 2.900,00 динара уплаћену на рачун 840-742351843-94 са позивом на број 96-033.
Признаницу о уплаћеној административној такси у износу од 840,00 дин. на рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 96-033

2. Захтев за уверењем да се бави пољопривредном производњом
Уз захтев треба приложити:
– Уверење о катастарском дохотку и
– Изјаву два сведока

Признаницу о уплаћеној општинској накнади за Решење у износу од 500,00 динара уплаћену на рачун 840-742351843-94 са позивом на број 96-033.
Признаницу о уплаћеној административној такси у износу од 620,00 дин. на рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 96-033

3. Захтев за издавање потврде да странка није остварила право на субвенције нити друге подстицаје Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја, као ни друге подстицаје буџета општине Ћуприја

4.Захтев за издавање водних аката за које је надлежна локална самоуправа

1) јавни водовод у сеоском насељу;
2) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама II реда;
3) плутајуће објекте:

Таксе уз захтев у износу од 1.300,00 динара уплаћену на рачун 840-742351843-94 са позивом на број 96-033.
и административној такси у износу од 840,00 дин. на рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 96-033