Poslovi iz oblasti poljoprivrede

1. Zahtev za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Uz zahtev treba priložiti:
-Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg urbanističkog plana o nameni katastarske parcele –Fotokopiju kopije plana katastarske parcele na kojoj se vrši izgradnja ne stariju od 6 meseci.
-Fotokopiju Prepisa lista nepokretnosti ne stariji od 6 meseci
-Fotokopiju overenog punomoćja
-Očitanu ličnu kartu punomoćnika
-Očitana lična karta vlasnika parcele
Priznanicu o uplaćenoj opštinskoj naknadi za Rešenje u iznosu od 1.500,00 dinara uplaćenu na račun 840-742351843-94 sa pozivom na broj 96-033.
Priznanicu o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 840,00 din. na račun broj 840-742221843-57 sa pozivom na broj 96-033

Pravno lice i karton deponovanih potpisa, potvrda o registraciji iz APR-a i
Priznanicu o uplaćenoj opštinskoj naknadi za Rešenje u iznosu od 2.900,00 dinara uplaćenu na račun 840-742351843-94 sa pozivom na broj 96-033.
Priznanicu o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 840,00 din. na račun broj 840-742221843-57 sa pozivom na broj 96-033

2. Zahtev za uverenjem da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom
Uz zahtev treba priložiti:
– Uverenje o katastarskom dohotku i
– Izjavu dva svedoka

Priznanicu o uplaćenoj opštinskoj naknadi za Rešenje u iznosu od 500,00 dinara uplaćenu na račun 840-742351843-94 sa pozivom na broj 96-033.
Priznanicu o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 620,00 din. na račun broj 840-742221843-57 sa pozivom na broj 96-033

3. Zahtev za izdavanje potvrde da stranka nije ostvarila pravo na subvencije niti druge podsticaje Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Ćuprija, kao ni druge podsticaje budžeta opštine Ćuprija

4.Zahtev za izdavanje vodnih akata za koje je nadležna lokalna samouprava

1) javni vodovod u seoskom naselju;
2) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihova seča u koritu za veliku vodu i na obali na vodama II reda;
3) plutajuće objekte:

Takse uz zahtev u iznosu od 1.300,00 dinara uplaćenu na račun 840-742351843-94 sa pozivom na broj 96-033.
i administrativnoj taksi u iznosu od 840,00 din. na račun broj 840-742221843-57 sa pozivom na broj 96-033