Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – радова додатни (непредвиђени радови) на реализацији пројекта реконструкције фасаде и енергетске санације објекта Шомо „ Душан Сковран “ Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.13 октобар бр.7
Број: 404-11-4/2020-04
Дана: 10.07.2020. године
Ћуприја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприје
Адреса наручиоца: ул. 13 октобар бр.7
Врста предмета: Радови
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Интернет страница: www.cuprija.rs
Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова додатни (непредвиђени радови) на реализацији пројекта реконструкције фасаде и енергетске санације објекта Шомо „ Душан Сковран “ Ћуприја
Природа и обим радова: додатни (непредвиђени радови) на реализацији пројекта реконструкције фасаде и енергетске санације објекта Шомо „ Душан Сковран “ Ћуприја

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора