Рани јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-234/2021-05-1
Датум: 09.06.2021.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 22/21) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће дана 10.06.2021.године, отпочети рани јавни увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, у трајању од 15 дана, закључно са 24.06.2021.год.
Седница Комисије за планове, после раног јавног увида, одржаће се 25.06.2021. год. са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, бр.тех.док. 116/21 од 01.06.2021.год., је израђен од стране “ИНФОПЛАН“ ДОО Аранђеловац, ПИБ 100998014, матични број 07333820.
Увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “План детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен Елаборат плана са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним Елаборатом плана, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном раном јавном увиду Комисија за планове усваја извештај о обављеном раном јавном увиду са свим примедбама и сугестијама.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа, који поступајући по њему израђује Нацрт Плана.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Елаборат за рани јавни увид

Планирана намена површина
КТП са границом плана
Извод из реф.карте Намена површина
Извод из шеме насеља Мијатовац
Постојећа намена површина