Стицање статуса енергетски угроженог купца

Новом Уредбом о енергетски угроженом купцу („Сл.гласник РС“ бр.137/2022) која је ступила на правну снагу 17.децембра прописани су критеријуми које грађани односно домаћинства, морају да испуне да би имали право да плаћају ниже рачуне за струју, али и за даљинско грејање.

Када је критеријум за стицање статуса енергетски угроженог купца материјални положај, тачно је прописао колико могу да износе максимални месечни приходи, али и површина стана односно куће у којој купац живи. Критеријум о површини куће неће се узимати у обзир за сеоска домаћинства.

Статус енергетски угроженог купца могу да добију и грађани који имају остварено право на социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица, каои грађани којима је због здравственог стања неопходно свакодневно коришћење апарата или уређаја на струју. Осим права на умањење месечних обавеза плаћања електричне енергије, први пут је омогућено и умањење рачуна за топлотну енергију и то од 40% до 60% рачуна, у зависности од броја чланова домаћинства.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца по било ком од наведених основа подноси домаћинство на Обрасцу ЗЕУК1 и и Обрасцу ЗЕУК2 Одељењу та друштвене делатности, привреду и локални економски развој – Група за друштвене делатности Општинске управе општине Ћуприја, ул.13.октобар бр.7. Обрасцу су објављени на интернет страници Министарства надлежног за послове енергетике и интернет страници јединице локалне самоуоправе.

За све додатне информације грађани се могу обратити Групи за друштвене делатности Општинске управе општине Ћуприја на број телефона 8470-447.

Образац ЗЕУК1
Образац ЗЕУК1