Јавна набавка услуга израде генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са студијом оправданости

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са студијом оправданости ЈН.бр. 404-5-13/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одлука о додели уговора