Јавна набавка услуга израде пројеката примењених хидро геолошких истраживања у Сењу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-21/2019-04
Дана: 14.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројеката примењених хидро геолошких истраживања у Сењу ЈН.БР. 404-5-21/2019-04.

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Одговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору