Јавна набавка услуге пројекат реконструкције фекалне канализације у Мутаповој и Димитрија Туцовића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-8-9/2019-04
Дана: 07.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне је услуга пројекат реконструкције фекалне канализације у Мутаповој и Димитрија Туцовића ЈН бр. 404-8-9/2019-04 наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора