Javna nabavka usluge projekat rekonstrukcije fekalne kanalizacije u Mutapovoj i Dimitrija Tucovića

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-8-9/2019-04
Dana: 07.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne je usluga projekat rekonstrukcije fekalne kanalizacije u Mutapovoj i Dimitrija Tucovića JN br. 404-8-9/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora