Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-238/2022-05-1
Датум: 1. 9. 2022. год.
Ћуприја, 13. октобра, бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 8. 9. 2022. год. отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта, Урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу (измештање) транспортног гасовода МГ- 08 и изградњу Главне мерно-регулационе станице „ Ћуприја 2“ у Индустријској зони Добричево код Ћуприје, на катастарским парцелама број 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, све у К.О. Ћуприја ван (град), у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-238/2022-05-1 од 29. 7. 2022. год., наручилаца „КМ Mont― доо Врбас, Сивч Јогена бб, 21460 Врбас, за инвеститора ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад.

UP-gasovod-Cuprija
UP transportnog gasovoda i GMRS Ćuprija