Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-158/2023-05-1
Датум: 4. 5. 2023. год.
Ћуприја, 13. октобра бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује се,

Ј А В Н A П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј А

Обавештававају се грађани да ће дана 15. 5. 2023. год., отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу стамбено-пословне зграде, спратности По + Пр +5+Пс, на катастарским парцелама број 2944, 2945, 2946 и 5127, у КО Ћуприја-град, у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-158/2023-05-1 од 25. 04. 2023. год., инвеститора, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину, експорт-инпорт “Ђоровић“ ДОО Ћуприја, ПИБ 101374555, ул. Кнеза Милоша бр.23.
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу стамбено-пословне зграде објекта, спратности По+Пр+5+Пс, на нкатастарским парцелама број 2944, 2945, 2946 и 5127, све у КО Ћуприја-град и на к.п. бр. 2212 у КО Ћуприја град, која се налази у радијусу од 150м удаљености од лоикације објекта, предвђена за још 11 паркинг места.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. УП 38/2023 од 03. 04. 2023.год., је израђен од стране Самостални Архитектонски биро за пројектовање “DS design“ Ћуприја, ТЦ „Сунце“, I спрат, бр. 17, главни пројектант је Драгана Ристић, дипл.инж.арх. лиценца број 300 3956 03.
Предметне катастарске парцеле број: 2944, 2945, 2946, 5127 и 2212, све у КО Ћуприја-град, налазе се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и решење исправка бр.23/18, 46/20 и 11/22), у зони насељског центра, просторна целина 1.1 – ужи центар.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-
правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

UP_Djorovic doo_Cuprija
УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.