Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021) Скупштина општине Ћуприја

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности
на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град)

1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет отуђења по овом огласу је непокретност на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град) у ул. Кнеза Милоша бр. 43.

ОГЛАС ЈЕ ПОНИШТЕН РЕШЕЊЕМ БРОј: 06-138-7/2021-02 од 25. 08. 2021. год РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ 2916-1