Јавни позив на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

На основу члана 12. става 1. Правилника о условима, критеријумима за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,бр. 06-89/2020-01 од 03.08.2020 године, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, образована решењем председника општине Ћуприја бр. 02-58/2020-01 дана 03.08.2020. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
I
Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,, све како би побољшали услове становања.
II
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 550.000,00 (словима:петстотинапедесетхиљададинара),а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (словима:стоосамдесетчетирихиљаде динара),по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиштенатериторији Општине Ћуприја и то:за изградњу/реконструкцију носеће конструкције(зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова,изградњу/доградњусанитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства потребно је да испуњавају следеће услове:

1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријавиимају боравиште/пребивалиште на територији Општине Ћуприја,у моменту објављивања јавног позива ;
3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве 1/1 или у сусвојини/заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
4. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности и то као:
– непокретност која је преузета из земљишних књига или
– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
5. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
– забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
– забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
– друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
– забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
6. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
7. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбенепотребе;
8. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбенепотребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
9. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
10. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3. осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
11. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
12. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
13. да се непокретностиз става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Општине Ћуприја.
Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачком 4. овог члана није релевантан.

III МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Члан 4.

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Јавни позив)оствари, а премаследећим мерилима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.
Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи –50 бодова.
2) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
2.1)породичнодомаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
2.2)породичнодомаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
3) Број малолетне децеили деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
3.1)домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
3.2)домаћинство са двоје деце – 20бодова;
3.3) домаћинство са троје или више деце – 30бодова.
4) Породичнодомаћинство са дететом саинвалидитетом или сметњамау развоју: по породичном домаћинству– 20 бодова.
5) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
5.1) породично домаћинство смештено у колективном центру– 10 бодова;
5.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарнихуслова – 20бодова;
6) Материјални положај породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди РепубликеСрбије по члану– 10 бодова;
6.2) породичнодомаћинство са приходима испод 50%просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану– 20 бодова.
Приликом бодовања пријава по тачки 6)овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства,а бодови додељују породичном домаћинству.Максимални број бодова којиможе бити додељен породичном домаћинствупо овом основу је 20.
7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
7.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност– 10 бодова;
– ако постоји потпуни губитак радне способности– 20 бодова.
7.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
– за телесно оштећење100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.
8)Болести од већег социјално–медицинског значаја(малигна обољења,бронхијална и срчана астма,тешка опструктивна обољења плућа,активна туберкулоза,инфаркт срца, декомпензована срчана обољења,трансплантација срца,цереброваскуларни инсулт, епилепсија,теже душевне болести,прогресивне нервно мишићне болести, парезе и парализе,хемофилија, инсулин зависни дијабетес,хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама,системске аутоимуне болести,остеомијелитиси,ХИВ инфекцијеисл.),у складу са прописима о здравственој заштити:Подносилац пријаве или чланови његовог породичногдомаћинства – 20 бодова (по члану породичног домаћинства).
Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или чланови породичног домаћинства наведени у пријави нису бодовани по основу тачке 7) подтач. 1) и 2) овог члана.
Уколико се Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.
9) Бруто површина непокретности чија је изградња,односно адаптација започета, по члану породичног домаћинства:
9.1) до15м2 – 50 бодова
9.2) до24м2– 30 бодова.
Приликом примене овог мерила, Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање, који Комисији доставља стручна служба Општине Ћуприја.
10) Породично домаћинтсво чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану – 20 бодова.

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве који:
1) има већи број малолетне деце;
2) има већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју Општине Ћуприја;
5) има мање приходе по чланупородичног домаћинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (Напомена:обавезно за Подносиоца пријаве,а за остале чланове породичног домаћинства у колико су евидентирани као интерно расељенолице);
3) Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом,за све чланове породичног домаћинства са16 и више година;
4) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбене потребе;
5) Доказ о стамбено ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
– задомаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова- изјава оверена код надлежног органа ;
– за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
6) Доказо приходима:
– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији и/или другој држави;
7) За чланове породичног домаћинства узраста 15до26година-доказ о школовању, а у колико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању-доказе наведене у тачки 6) овог става(докази о приходима);
8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама уразвој у – решење Комисије за категоризацију деце ил мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњамауразвоју;
9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу–решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
10) Доказ о постојању болести одвећегсоцио-медицинскогзначаја, не старији од годину дана(малигна обољења, бронхијална и срчана астма,тешка опструктивна обољења плућа,активна туберкулоза,инфаркт срца,декомпензована срчана обољења,трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт,епилепсија,теже душевне болести,прогресивне нервномишићне болести,парезе и парализе,хемофилија,инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама,системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
11) За једнородитељску породицу прилаже се:
– потврда о смрти брачног друга;
– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
– извод из матичне књиге рођених за децубез утврђеног очинства;
– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета,или уколико се ради о ванбрачним партнер има чија је заједница престала да траје),а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање,да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима,а да,у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
13) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
14) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно за озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
15) Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности из члана 3. става 2. овог правилника, најкасније до доношења Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.
Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе Ћуприја, лично или поштом на адресу:
ОпштинаЋуприја
Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
ул. 13. Октобра бр. 7
35230 Ћуприја
са назнаком:
„Пријава на Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 31.август 2020. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгана Милановић с.р.

Јавни позив и пријавни формулар