Javni uvid

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-576/2019-05-1
Datum: 10.11.2021. god.
Ćuprija, Ulica 13. oktobra br. 7

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. i čl. 51b. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20 i 52/21) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavaju se građani da će dana 12.11.2021. godine otpočeti javni uvid u skraćenom postupku izmena i dopuna urbanističkog plana – Nacrt Izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Supska, u trajanju od 15 dana, zaključno sa 26.11.2021. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 30.11.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Supska, izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br. 8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Supska, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Izmene i dopune plana generalne regulacije za naselje Supska biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

ID PGR Supska

Šef Odseka za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Valentina Tomić, dipl. inž. arh.

NAČELNIK ODELJENJA

Zoran Grujić, dipl. građ. inž.