Јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-234/2021-05-1
Датум: 13.12.2021.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55.-62. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава:

ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће дана 14.12.2021.године, отпочети Jавни увид у Нацрт “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, у трајању од 30 дана, закључно са 12.01.2022.год.
Седница Комисије за планове, после Јавног увида, одржаће се 14.01.2021. год. са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, бр.тех.док. 324/21 од 07.12.2021.год., је израђен од стране “ИНФОПЛАН“ ДОО Аранђеловац, ПИБ 100998014, матични број 07333820.
Увид у Нацрт “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен Нацрт плана са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним Нацртом плна, а у току трајања Јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Нацрт “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По обављеном Јавном увиду у Нацрт плана Комисија за планове одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном Јавном увиду са закључком по свим примедбама и сугестијама.
Извештај о обављеном Јавном увиду се доставља носиоцу израде планског документа, који поступајући по њему израђује План, који се упућује у процедуру доношења.

План детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.