Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-230/2022-05-1
Датум: 31.5.2022.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправкс, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештавају се грађани да ће дана 7.6.2022.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта – производне хале са магацином, на катастарској парцели број 2849/17 К.О. Ћуприја ван, у трајању од седам дана, закључно са 13.6.2022.год., а по захтеву бр. 350-230/2022-05-1 од 27.5.2022.год., Занатско трговинске радње “Обућа Весна“ д.о.о. Супски пут, Ћуприја, ПИБ 105355880, МБ 61004068.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 41/2022 од 5.5.2022.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна к.п.број 2849/17 К.О. Ћуприја ван, налази се на простору који је дефинисан Изменом и допуном Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2012, 9/2018 и, 23/2018-решење испр., 46/2020 и 11/2022), у подручју 3. РАДНА ЗОНА, УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3.3 “ЗОНА РАДА – ИСТОК“, намена површина: производња.
Увид у Урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Urbanisticki projekat_Obuca Vesna_Cuprija-signed

УРБАНИСТА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.