Јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-119/2022-05-1
Датум: 08.04.2022. год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. и чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће дана 09.04.2022. године отпочети јавни увид у скраћеном поступку Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја , у трајању од 15 дана, закључно са 26.04.2022. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 27.04.2022. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја, израдио је „БГ АРХ“ доо ул. Браће Недић бр. 33а Београд ПИБ 108741629 МБ 21058815
Увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја биће доступне и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама.

ИД ПГР Графички прилози 1
Текстуални део
ИД ПГР Графички прилози 2

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.