Jавнa набавкa мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-2/2020-04
Дана: 04.03.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја бр. 404-5-2/2020-04, наручилац Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору