Jавнa набавкa мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама : Партија 1 – Услуга мобилне телефоније и Партија 2 – Услуга фиксне телефоније

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-4/2020-04
Дана: 11.05.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама : Партија 1 – Услуга мобилне телефоније и Партија 2 – Услуга фиксне телефоније.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора – Партија 1
Одлука о додели уговора – Партија 2