Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-25/2019-04
Дана: 28.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој ЈН.БР 404-5-25/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору