Jавнa набавкa радова на уређењу јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН.БР. 404-9-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-1/2020-04
Дана: 12.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на уређењу јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН.БР. 404-9-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужетак рока
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације II
Продужетак рока II
Одлука о додели уговора
Обавешење о закљученом уговору