Јавна набавка мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда ЈН.БР 404-5-14/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-14/2019-04
Дана: 10.09.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда ЈН.БР 404-5-14/2019-04 , наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр,7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка