Јавна набавка услуга израде студија и прорачуна за водотоке другог реда ЈН.БР 404-5-19/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-5-19/2019-04
Дана: 17.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде студија и прорачуна за водотоке другог реда ЈН.БР 404-5-19/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору