Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта к.п.бр. 4503/19 у КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја путем прикупљања писаних понуда

На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/20 и 52/2021) и чл. 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/19 Скупштине општине Ћуприја (даље: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта к.п.бр. 4503/19 у КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја путем прикупљања писаних понуда

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 4503/19, уписана у ЛН 6296 у КО Ћуприја (град), површине 10.322 m2, по култури њива 1. класе, ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката.
Почетна цена за отуђење к.п.бр. 4503/19 је 700,00 динара по m2 (70.000 динара по ару у сладу са Записником Пореске управе-Групе за контролу издвојених активности малих локација – Параћин бр. 077-464-08-00056/2021-0000), односно укупно 7.225.400,00 динара (словима: седаммилионадвестадвадесетпетхиљадачетиристотине динара);

Јавни оглас

Понуда-правно лице
Понуда-физичко лице

Изјава о прихватању услова огласа
Изјава о условима враћања депозита