Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја

На основу Одлуке Скупштине општине Ћуприја („Сл. Гласник“ бр. 5/19), сходно чл. 7. Одлуке о поступку, условима и начину отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15, 24/17 и 2/18) и чл. 99 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја јавним надметањем и прикупљањем писмених понуда Скупштине општине Ћуприја, дана 14.02.2020. године

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за отуђење грађевинског земљишта
у јавној својини Општине Ћуприја

1. ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Предмет овог огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја прикупљањем писмених понуда, ради привођења намени – изградње објеката у складу са одредбама Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Службени гласник ОЋ“, бр. 02/12, 03/15 и 09/18 исправка бр. 23/18), и то:

– грађевинско земљиште на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 4503/17 у К.О. Ћуприја град, у површини од 1 ha 46 ar 5 m2 (10.465 m2), уписанo у лист непокретности 6296 за К.О. Ћуприја-град.

Јавни оглас