Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Ćuprija

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Ćuprija („Sl. Glasnik“ br. 5/19), shodno čl. 7. Odluke o postupku, uslovima i načinu otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“ br. 25/15, 24/17 i 2/18) i čl. 99 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 -US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), Komisija za sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ćuprija javnim nadmetanjem i prikupljanjem pismenih ponuda Skupštine opštine Ćuprija, dana 14.02.2020. godine

raspisuje

JAVNI OGLAS
za prikupljanje pisanih ponuda za otuđenje građevinskog zemljišta
u javnoj svojini Opštine Ćuprija

1. PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
Predmet ovog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ćuprija prikupljanjem pismenih ponuda, radi privođenja nameni – izgradnje objekata u skladu sa odredbama Plana generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Službeni glasnik OĆ“, br. 02/12, 03/15 i 09/18 ispravka br. 23/18), i to:

– građevinsko zemljište na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 4503/17 u K.O. Ćuprija grad, u površini od 1 ha 46 ar 5 m2 (10.465 m2), upisano u list nepokretnosti 6296 za K.O. Ćuprija-grad.

Javni oglas