ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06 -138-7-1/2021-02
Датум: 25. 08. 2021. године
Ћ у п р и ј а

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021) Скупштина општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности
на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град)

1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет отуђења по овом огласу је непокретност на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град) у ул. Кнеза Милоша бр. 43, и то:
1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), површине у основи 566 m2, по намени пословна зграда за коју није утврђена делатност;
2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), површине у основи 62 m2, по намени пословна зграда за коју није утврђена делатност;
3) Објекат бр. 3 на к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), површине у основи 17 m2, по намени помоћна зграда;
4) парцеле грађевинског земљишта к.п.бр. 2916/1 у КО Ћуприја (град), укупне површине 2919 m2.

ЈАВНИ ОГЛАС

Понуда-физичка лица
Понуда-правна лица
Изјава о прихватању услова из огласа
Одрицање депозита-правна лица
Одрицање од депозита-физичка лица