Јавни позив за презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-365/2019-05-1
Датум: 05.07.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештававају се грађани да ће дана 12.07.2019. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу магистралног гасовода (интеркоректор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1, фаза 4, на територији општине Ћуприја, у трајању од седам дана, закључно са 19.07.2019. године, а по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам број 350-02-1390/2019-14 од 03.07.2019. године.
Урбанистички пројекат за изградњу магистралног гасовода (интеркоректор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1, фаза 4, на територији општине Ћуприја израдио је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73/II, 11 000 Београд.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом . За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије грађани треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку јавне презентације, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре разматраће урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама на стручној контроли.

Урбанистички пројекат
Због величине фајла (oко 360 MB) преузимање Урбанистичког пројекта може да потраје. Алтернативни линк за преузимање Урбанистичког пројекта