Javni poziv za prezentaciju

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-365/2019-05-1
Datum: 05.07.2019. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i čl. 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Obaveštavavaju se građani da će dana 12.07.2019. godine otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju magistralnog gasovoda (interkorektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 1, faza 4, na teritoriji opštine Ćuprija, u trajanju od sedam dana, zaključno sa 19.07.2019. godine, a po zahtevu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam broj 350-02-1390/2019-14 od 03.07.2019. godine.
Urbanistički projekat za izgradnju magistralnog gasovoda (interkorektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 1, faza 4, na teritoriji opštine Ćuprija izradio je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, 11 000 Beograd.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom . Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije građani treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku javne prezentacije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture razmatraće urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama na stručnoj kontroli.

Urbanistički projekat
Zbog veličine fajla (oko 360 MB) preuzimanje Urbanističkog projekta može da potraje. Alternativni link za preuzimanje Urbanističkog projekta