Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности добра – набавка сервера

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка сервера ЈН бр. 404-4-1/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за јавну набавку услугa набавка израде пројекта замена водоводне мреже

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 404-11-1/2019-04
Дана: 22.01.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за јавну набавку услуга.
Предмет јавне набавке: је набавка израде пројекта замена водоводне мреже.
Назив и ознака из општег речника набавке: Шифра из ОРН: 71320000 – Услуге техничког пројектовања

Основ за примену преговарачког поступка: Наручилац је одлучио да покрене преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда јер у отвореном поступку јавне набавке услуге израде пројекта замене водоводне мреже покренуте по Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр.404-8-26/2018-04-1од 02.11.2018 године није пристигла ни једна понуда.

Позив за подншење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 

Јавни позив – бр. К1/2018 – отворени поступак за прикупљање понуда

На основу чл. 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), чл. 22. и чл. 35. до 41. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
13. ОКТОБАР БРОЈ 7
35230 ЋУПРИЈА

Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
Бр. К1/2018 – отворени поступак за прикупљање понуда

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење o продужетку рока за подношење понуда
Питања и одговори 2
Концесиони aкт
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Решење другостепеног органа
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужетку рока
Решење другостепеног органа о поднетом захтеву за заштиту права
Питање бр.344-7/2019-01-02 од 27.02.2019.
Одговори на питања 344-7/2019-01-02 од 27.02.2019.
Друга измена конкурсне документације
Питање од 07.03.2019.
Одговор на питања од 07.03.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужетку рока
Решење другостепеног органа о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужетку рока
Трећа измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Питања и одговор потенцијалног понуђача
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Четврта измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Одговори на питања 29-07-2019
Обавештење о поднетом захтеву заштите права понуђача
Решење о одбијању захтева за заштиту права
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Обавештење о закљученом јавном уговору