Odluka o izboru programa i raspodele sredstava iz budžeta opštine Ćuprija udruženjima za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Ćuprija

Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 129/07, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – drugi zakon), člana 9 Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ 16/2018), člana 60 Statuta Opštine Ćuprija („Sl. glasnik Opštine Ćuprija“ br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13) i člana 16 Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik Opštine Ćuprija“ broj 6/18), Opštinsko veće opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 13.04.2023. godine, donelo je

Odluku o izboru programa i raspodeli sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija udruženjima za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Ćuprija

Odluku možete da nađete na ovom linku: S22BW-5e23041310480