Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 146 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), чл. 16 и 16а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, расписује
ОГЛАС
O СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, на следећим локацијама:

1) Локације за продају пољопривредних производа (бостан)
2) Локације за забавне садржаје за децу
3) Локације за кокице, крофнице, шећерну вуну и торнада за чипс

Оглас
ОБРАЗАЦ БР.1 – физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2 – правна лица