Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu čl. 146 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19), čl. 16 i 16a Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.3/15, 9/15, 3/17 i 8/17), u skladu sa Programom postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.11/17), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, raspisuje
OGLAS
O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE
MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera, na površinama javne namene na teritoriji opštine Ćuprija, na sledećim lokacijama:

1) Lokacije za prodaju poljoprivrednih proizvoda (bostan)
2) Lokacije za zabavne sadržaje za decu
3) Lokacije za kokice, krofnice, šećernu vunu i tornada za čips

Oglas
OBRAZAC BR.1 – fizička lica
OBRAZAC BR.2 – pravna lica