Оглас за јавно надметање за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора на кп.бр. 4940 у КО Ћуприја град бр.320-144/2019-01 од 02.08.2019.године и Решења о именовању комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини Општине Ћуприја бр.02-73/2018-01 од 11.09.2018.године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја објављује
ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КП.БР. 4940 У КО ЋУПРИЈА ГРАД

Оглас за јавно надметање

Формулар за пријаву