Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje podrazumeva uključivanje građana, privrede, organizacija civilnog društva i ostalih zainteresovanih u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava. Ovim procesom građani ostvaruju svoje pravo na određivanje prioriteta i donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Uključivanje javnosti u rad lokalne samouprave jedan je od bazičnih principa dobre demokratske prakse i odgovornog upravljanja lokalnom zajednicom, što predstavlja temelj održivog razvoja.
Participativnim budžetiranjem povećava se transparentnost javne administracije i efikasnost javne potrošnje. Ovim procesom osnažuje se inicijativa građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru nad budžetskim sredstvima i doprinosi se povećanju stepena poverenja između građana i vlasti. Participativno budžetiranje podrazumeva veću odgovornost nosioca vlasti kao i službenika u organima lokalne samouprave, jača se demokratska kultura i društvena struktura u okviru lokalne zajednice.

Anketa
Rezultati ankete
Građanski vodič kroz budžet
Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu