Поновни јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-313/2019-05-1
Датум: 15.08.2019. год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, на основу чл. 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) и закључка Комисије за планове бр. 06-139-5/2019-02 од 12.08.2019. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће дана 16.08.2019. године отпочети поновни јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, у трајању од 15 дана од дана оглашавања, закључно са 30.08.2019. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02.09.2019. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, израдило је Привредно друштво за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ Београд, ПИБ 106724864, матични број 20667800, Шуматовачка бр.8.
Увид у урбанистички план – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, сва заинтересована правна и физичка лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен урбанистички план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања поновног јавног увида, заинтересована правна и физичка лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. инж. арх.

Нацрт Плана