Ponovni javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-313/2019-05-1
Datum: 15.08.2019. god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu čl. 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon), čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) i zaključka Komisije za planove br. 06-139-5/2019-02 od 12.08.2019. godine, oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavavaju se građani da će dana 16.08.2019. godine otpočeti ponovni javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, u trajanju od 15 dana od dana oglašavanja, zaključno sa 30.08.2019. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 02.09.2019. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br.8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja ponovnog javnog uvida, zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. inž. arh.

Nacrt Plana