Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за : Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње.

За оснивање предузетничке радње потребна је :
• Регистрацијона пријава оснивања ,
• доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице –фотокопија/очитана лична карта, за странца фотокопиjа пасоша, односно фотокопија личне карте ако је издата странцу,
• Уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна дозвола, сагласност или други акт надлежног органа као услов за регистрацију, потребно је доставити и одговарајућу дозволу, сагласност или други акт надлежног органа у оригиналу или овереној копији ,
• уплаћења накнада у износу од 1.500,00 динара на рачун Агенције за привредне регисте.
За промену пословног имена/скраћеног пословног имена потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 01,
• доказ о идентитету предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену преводи пословног имена и/или скраћеног пословног имена потребно је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 02,
• доказ о идентитету предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену седишта потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 03,
• доказ о идентитету предузетника,
• за одређене делатности потребно је Решење надлежне инспекције о испуњености услова за пословни простор,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За пријаву почетка обављања делатности( уколико је предузетник регистрован без почетка обављања делатности) потребна је :
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 04,
• доказ о идентитету предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену времена трајања предузетника потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 05,
• доказ о идентитету предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену прекид и наставак обављања делатности предузетника ( привремена одјава ) потребна је :
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 06,
• доказ о идентитету предузетника.
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену претежне делатности потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 07,
• доказ о идентитету предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену предузетника потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 08,
• доказ о основу за промену предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену личних података регистрованих лица потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 09,
• доказ о основу за промену података,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену пословође потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 10,
• доказ о идентитету предузетника и пословође,
• Писано овлашћење предузетника о давању овлашћења пословођи или опозив овлашћења пословође или писани отказ пословође,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За упис или брисање издвојеног места потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 11,
• доказ о идентитету предузетника,
• за одређене делатности потребно је Решење надлежне инспекције о испуњености услова за пословни простор,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.
За промену података о регистрованом издвојеном месту потребна је:
• Регистрациона пријава промене података о предузетнику уписаном у регистар привредних субјеката,
• додатак 12,
• доказ о идентитету предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 750,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.

За брисање предузетничке радње потребна је:
• Регистрациона пријава брисања предузетника,
• Доказ о измиреним обавезама јавних прихода издат од стране надлежне организационе јединице Пореске управе РС
• Доказ о измиреним обавезама јавних прихода издат од пореске администрације надлежне једнинице локалне самоуправе
• Потврда да је предузетник брисан из регистра обвезника ПДВ уколико је био регистровани обвезник ПДВ Доказ о уплати накнаде
• доказ о идентитету предузетника,
• уплаћена накнада у износу од 1.200,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре

Преко Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, канцеларија 26, могу се поднети захтеви и за остале промене везане за предузетничке радње, као и преписе решења, потврде и др.
За истовремено подношење захтева за две и више промена накнада од 750,00 динара увећава се за 400,00 динара по промени.
Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра приведних субјеката-предузетници, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, за сваку уплату различит је позив на број.
У Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, канцеларија 26, могу се преузети регистрационе пријаве и за сваку уплату позив на број.
Накнада за било који напред наведени захтев у оквиру послова привреде из надлежности општине износи 550 динара на основу Одлуке о административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи и уплаћује се на број 840-742351843-94 модел 97 позив на број 96-033.
Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, канцеларија 26 издаје уверења о вођењу предузетничке радње, са подацима закључно са 31.12.20005. године, на основу члана 29.Закона о општем управном поступку.

За Уверење о чињеницима о којима се води службена евиденција на основу 29. члана Закона о општем управном поступку потребно је преко Услужног центра поднети:
• Захтев ( може се преузети у Услужном центру Општинске управе општине Ћуприја и у канцеларији 26)
• доказ о идентитету предузетника,
• Уплаћена Републичка административна такса у износу од 620 динара на рачун
број 840-742221843-57, позив на број 96-033;
• Уплаћена општинска накнада на рачун број 840-742351843-94, позив на број 96-033 у износу од 550,00 динара
За издавање Решења о категоризацији угоститељског објекта ( кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство) угоститељ подноси:
• Захтев,
• Записник о испуњености прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта за смештај, Комисије за категоризацију угоститељског објекта.
• Уплаћена Републичка административна такса у износу од 840,00 динара на рачун број 840-742221843-57, позив на број 96-033;
• Уплаћена општинска накнада на рачун број 840-742351843-94, позив на број 96-033 у износу од 800,00 динара