Poslovi iz oblasti privrede

Na osnovu potpisanog sporazuma sa Agencijom za privredne registe vrši se prijem dokumentacije za : Osnivanje preduzetničke radnje, upis promena ( sedišta, pretežne delatnost, izdvojenog poslovnog prostora i dr.) vezanih za preduzetničku radnju, kao i privremena odjava obavljanja delatnosti i brisanje preduzetničke radnje.

Za osnivanje preduzetničke radnje potrebna je :
• Registracijona prijava osnivanja ,
• dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice –fotokopija/očitana lična karta, za stranca fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte ako je izdata strancu,
• Ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa kao uslov za registraciju, potrebno je dostaviti i odgovarajuću dozvolu, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji ,
• uplaćenja naknada u iznosu od 1.500,00 dinara na račun Agencije za privredne registe.
Za promenu poslovnog imena/skraćenog poslovnog imena potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 01,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu prevodi poslovnog imena i/ili skraćenog poslovnog imena potrebno je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 02,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu sedišta potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 03,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• za određene delatnosti potrebno je Rešenje nadležne inspekcije o ispunjenosti uslova za poslovni prostor,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za prijavu početka obavljanja delatnosti( ukoliko je preduzetnik registrovan bez početka obavljanja delatnosti) potrebna je :
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 04,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu vremena trajanja preduzetnika potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 05,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu prekid i nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika ( privremena odjava ) potrebna je :
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 06,
• dokaz o identitetu preduzetnika.
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu pretežne delatnosti potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 07,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu preduzetnika potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 08,
• dokaz o osnovu za promenu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu ličnih podataka registrovanih lica potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 09,
• dokaz o osnovu za promenu podataka,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu poslovođe potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 10,
• dokaz o identitetu preduzetnika i poslovođe,
• Pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovlašćenja poslovođi ili opoziv ovlašćenja poslovođe ili pisani otkaz poslovođe,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za upis ili brisanje izdvojenog mesta potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 11,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• za određene delatnosti potrebno je Rešenje nadležne inspekcije o ispunjenosti uslova za poslovni prostor,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.
Za promenu podataka o registrovanom izdvojenom mestu potrebna je:
• Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata,
• dodatak 12,
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 750,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.

Za brisanje preduzetničke radnje potrebna je:
• Registraciona prijava brisanja preduzetnika,
• Dokaz o izmirenim obavezama javnih prihoda izdat od strane nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS
• Dokaz o izmirenim obavezama javnih prihoda izdat od poreske administracije nadležne jedninice lokalne samouprave
• Potvrda da je preduzetnik brisan iz registra obveznika PDV ukoliko je bio registrovani obveznik PDV Dokaz o uplati naknade
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• uplaćena naknada u iznosu od 1.200,00 dinara na račun Agencije za privredne registre

Preko Odeljenja za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija 26, mogu se podneti zahtevi i za ostale promene vezane za preduzetničke radnje, kao i prepise rešenja, potvrde i dr.
Za istovremeno podnošenje zahteva za dve i više promena naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.
Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, za svaku uplatu različit je poziv na broj.
U Odeljenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija 26, mogu se preuzeti registracione prijave i za svaku uplatu poziv na broj.
Naknada za bilo koji napred navedeni zahtev u okviru poslova privrede iz nadležnosti opštine iznosi 550 dinara na osnovu Odluke o administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrše opštinski organi i uplaćuje se na broj 840-742351843-94 model 97 poziv na broj 96-033.
Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija 26 izdaje uverenja o vođenju preduzetničke radnje, sa podacima zaključno sa 31.12.20005. godine, na osnovu člana 29.Zakona o opštem upravnom postupku.

Za Uverenje o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija na osnovu 29. člana Zakona o opštem upravnom postupku potrebno je preko Uslužnog centra podneti:
• Zahtev ( može se preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Ćuprija i u kancelariji 26)
• dokaz o identitetu preduzetnika,
• Uplaćena Republička administrativna taksa u iznosu od 620 dinara na račun
broj 840-742221843-57, poziv na broj 96-033;
• Uplaćena opštinska naknada na račun broj 840-742351843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu od 550,00 dinara
Za izdavanje Rešenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta ( kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo) ugostitelj podnosi:
• Zahtev,
• Zapisnik o ispunjenosti propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj, Komisije za kategorizaciju ugostiteljskog objekta.
• Uplaćena Republička administrativna taksa u iznosu od 840,00 dinara na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj 96-033;
• Uplaćena opštinska naknada na račun broj 840-742351843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu od 800,00 dinara