Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Услуге одржавање апарата за евиденцију радног времена

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-11-3/2020-04
Дана: 11.05.2020. године
Ћуприја
Интернет страница: www.cuprija.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста предмета: Услуге.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавање апарата за евиденцију радног времена

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору