Vodič za poreske obveznike

Poštovani obveznici,
U cilju bolje saradnje između vas i Odeljenja lokalne poreske administracije, odlučili smo da vam kroz Vodič za poreske obveznike pružimo informacije koje se odnose na vašu obavezu plaćanja poreza na imovinu.

Porez na imovinu se plaća svake godine. Način plaćanja regulisan je Zakonom o porezima na imovinu i to 45 dana od početka tromesečja, odnosno najkasnije do 14.02, 15.05, 14.08. i 14.11. U skladu sa ovim zakonom do donošenja rešenja za tekuću godinu, porez na imovinu plaća se akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine (14.11.). Ukoliko se poreska obaveza ne plaća akontaciono, na utvrđene iznose po kvartalima obračunava se kamata.
Ako se po prijemu rešenja za tekuću godinu utvrdi postojanje razlike između nove i prethodne poreske obaveze, odnosno ako je nova obaveza viša od obaveze iz prethodne godine, ta razlika se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja da ne bi došlo do obračuna kamate. Poreska rešenja se šalju preko pošte, ukoliko ih ne dobijete, obavezno se obratite Odeljenju lokalne poreske administracije radi preuzimanja svog rešenja.
Od 1. januara 2016. godine, prilikom uplate poreske obaveze prvo se knjiži glavna poreska obaveza, pa onda kamata.
Porez na imovinu utvrđuje se na osnovu podataka iz poreske prijave ili prijava, koju popunjava poreski obveznik. Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, obveznik je dužan da u roku od 30 dana podnese poresku prijavu Odeljenju lokalne poreske administracije. Uz prijavu, obveznik podnosi dokaz o stečenoj imovini (ugovor o kuporodaji, ugovor o poklonu, rešenje o nasleđivanju…), kao i važeću ličnu kartu. Takođe, svaku promenu adrese prebivališta obveznik je dužan da prijavi u roku od 30 dana. U slučaju da obveznik ne prijavi svoju imovinu u zakonom navedenom roku od 30 dana, Odeljenje lokalne poreske administracije je dužno da uputi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu. Kazne propisane zakonom po ovom osnovu iznose od 5.000 do 150.000 dinara. Poreski obveznik koji ne uplati blagovremeno svoju obavezu, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara.
Za sve nejasnoće koje su vezane za utvrđivanje i naplatu poreza na imovinu, možete se obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.
ODELJENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE