Локацијски услови

Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09, 24/11 и 132/2014) Члан 53а

Став 1
Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње
на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за
израду техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу
објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и
другу инфраструктуру.
Уз захтев се подноси:
– идејно решење у дигиталном формату
– доказ о плаћеној адм. такси


Надлежни орган по службеној дужности прибавља:
1) копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву, у дигиталној и аналогној форми;
2) извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној форми, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта;
3) податке о површини парцеле, односно парцела, које прибавља увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, осим за линијске објекте.
Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева за њихово издавање:
1) обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања локацијских услова
2) проследи имаоцима јавних овлашћења, чије услове за пројектовање и прикључење треба да прибави у зависности од класе и намене објекта, захтев за издавање тих услова и електронску копију документације прописану законским актом. Имаоци јавних овлашћења дужни су да те услове по захтеву надлежног органа доставе у року од 15 дана од дана пријема захтева. Ако се локацијски услови могу утврдити увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган издаје у року од 5 радних дана од дана пријема захтева, односно у року од 5 радних дана од дана достављања услова за пројектовање и прикључење.
Локацијски услови важе 12 месеци или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

*Подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу преко надлежног органа у року од 3 дана од достављања локацијских услова.