Lokacijski uslovi

Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, broj 72/09, 81/09, 24/11 i 132/2014) Član 53a

Stav 1
Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje
na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a sadrži sve uslove za
izradu tehničke dokumentacije. Lokacijski uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno dogradnju
objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i
drugu infrastrukturu.
Uz zahtev se podnosi:
– idejno rešenje u digitalnom formatu
– dokaz o plaćenoj adm. taksi


Nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja:
1) kopiju plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele navedene u zahtevu, u digitalnoj i analognoj formi;
2) izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta;
3) podatke o površini parcele, odnosno parcela, koje pribavlja uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti, osim za linijske objekte.
Ako se lokacijski uslovi ne mogu izdati uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva za njihovo izdavanje:
1) obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za pribavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja, uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova
2) prosledi imaocima javnih ovlašćenja, čije uslove za projektovanje i priključenje treba da pribavi u zavisnosti od klase i namene objekta, zahtev za izdavanje tih uslova i elektronsku kopiju dokumentacije propisanu zakonskim aktom. Imaoci javnih ovlašćenja dužni su da te uslove po zahtevu nadležnog organa dostave u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Ako se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ izdaje u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva, odnosno u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja uslova za projektovanje i priključenje.
Lokacijski uslovi važe 12 meseci ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je podnet zahtev.

*Podnosilac zahteva može izjaviti prigovor opštinskom veću preko nadležnog organa u roku od 3 dana od dostavljanja lokacijskih uslova.