Послови групе за друштвене делатности

НАКНАДА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДА ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Да би се остварило ово право од документације је потребно прибавити:
1. Захтев за накнаду зараде за време породиљског одсуства
2. Дознака здравствене установе о отпочињању породиљског одсуства
3. Прва дознака о отварању трудничког боловања (уколико је коришћено трудничко боловање)
4. Очитана лична карта породиље
5. Решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одуство са рада са рада ради неге детета
6. Фотокопија картице са бројем текућег рачуна
7. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу

Кад отац детета уместо мајке подноси захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате, за време породиљског одсуства, поред потребне документације потребно је и :
1.Уверење органа старатељства да је мајка напустила дете;
2.Извода из матичне књиге умрлих за мајку;
3.Потврда установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;
4.Извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке коју чине три лекара одговарајуће специјалности који је лече;
5.Решења којим је мајка лишена пословне способности;
6.Решења којим је мајка лишена родитељског права.

Остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета као и обрачун остале накнаде, врши се на основу поднетог захтева и прописаних доказа:
1. Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу осигурања, на дан подношења захтева;
2. Извод из матичне књиге рођених за децу;
3. Податак о почетку коришћење одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, уколико је коришћено ово право;
4. Мишљење надлежне комисије Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање о потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета оствари право на остале накнаде по основу посебне неге детета;
5. Доказ да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица;
6. Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју су плаћени доприноси за последњих 18 месеци који предходе првом месецу одпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета;
7. Потврда о основици на којој су плаћени доприноси за последњих 18 месеци који предходе првом месецу одпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, односно дану рођења детета за лица која самостално обављају делатност, а који нису евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања;
8. Потврда о основици на којој су плаћени доприноси, за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за предходња 24 месеца које предходе дану рођења за лица који су пољопривредни осигураници;
9. Остали подаци који су од утицаја за утврђивање права, а нису евидентирани у доступним евиденцијама.

Кад отац детета уместо мајке, у складу са законом, подноси захтев за признавање права на остале накнаде, поред потребне документације потребно је и :
1. Уверење органа старатељства да је мајка напустила дете;
2. Извод из матичне књиге умрлих за мајку;
3. Потврда установе о почетку трајања издржавања казне затвора за мајку;
4. Извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке;
5. Решењe којим је мајка лишена пословне способности;
6. Решењe којим је мајка лишена родитељског права.

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
1. очитана лична карта мајке или ако ово право остварује отац у том случају потребна је очева лична карта
2. изводи из матичне књиге за сву рођену децу
3. уверење о држављанству за мајку (оца)
4. пријава пребивалишта за децу о којој мајка непосредно брине
5.уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које подноси захтев, да њена деца предходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску или дете на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења.
6.потврда Дома здравља о редовној вакцинацији за сву рођену децу
7.потврда из школе за децу доспелог узраста о редовном похађању наставе у систему основношколског образовања и припремног предшколског програма.

Када је мајка страни држављанин поред предходно наведених доказа о праву се одлучује и на основу:
1.уверења о њеном држављанству
2.доказ да има статус стално насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије.
3.доказ о постојању брачне или ванбрачне заједнице са оцем деце
4. уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које подноси захтев и уверења надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца предходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску или дете на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења
5.доказ да у земљи чији је држављанин, није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Докази из земље чији је мајка држављанин морају бити у складу са правилима утврђени за признање страних јавних исправа- преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом.
Када родитељски додатак остварује отац детета потребно је доставити следеће доказе:
1.извод из матичне књиге умрлих за мајку
2.уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете
3.одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права
4.извештај надлежне комисије здравственог органа о тешкој болести мајке
5. решење којим је мајка лишена пословне способности
6.потврде надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку
7.доказ да је мајка страни држављанин.

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин РС, има пребивалиште на територији општине Ћуприје
Од документације је потребно прибавити:
1. очитане личне карте одраслих чланова заједничког домаћинства,
2. потврда о приходима у последњих три месеца која предходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе
3.извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
4. уверење о држављансту подносиоца захтева
5.потврде о пребивалишту или боравишту сваког члана заједничког домаћинства
6. потврде из катастра из места рођења и места пребивалишта о имовном стању за све пунолетне чланове заједничког домаћинства
7. доказ о власништву стамбеног простора у коме породица живи (решење о порезу, оставинско решење, уговор о поклону, власнички лист, изјава станодавца)
8. решење центра за социјални рад да јеподносилац захтева корисник новчане социјалне помоћи или да је дете корисник туђе неге и помоћи
9. пресуду о разводу брака и висини алиментације.

СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА
Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса у смислу Уредбе о енергетски угроженом купцу («Сл. гласник РС», број 113/15 и 59/18) је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица), која живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије односно природног гаса, која троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са овом Уредбом као и домаћинства чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.
Уз захтев корисници права на дечији додатак и корисници права на новчану социјалну помоћ достављају следећу документацију:
– очитана лична карта,
– последњи рачун за утрошену ел. енергију односно природни гас,
– фотокопија важећег решења за дечији додатак или новчану социјалну помоћ.

Уз захтев купци којима би услед обуставе испоруке електричне енергије или природног гаса могао бити угрожен живот или здравље, достављају следеће:
– очитана лична карта,
– последњи рачун за утрошену ел. енергију односно природни гас,
– извештај лекара специјалисте или другу одговарајућу медицинску документацију.

Остали корисници који не спадају у наведене категорије од документације за стицање овог права уз захтев достављају следећу документацију:
– очитана лична карта,
-последњи рачун за утрошену ел. енергију односно природни гас,
-потврду о приходима у последњих три месеца која предходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе.

НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања остварује на основу поднетог захтева и следећих доказа:
1.решење установе социјалне заштите о смештају детета у установу, односно решење надлежног органа старатељства о смештају у старатељску, односно хранитељску породицу.
2.решење о оствареном праву на дечији додатак за дете смештено у старатељској породици
3.уговор са ПУ о похађању припремног предшколског
4.уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које подноси захтев, да њена деца предходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску или дете на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења.

Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју остварује на основу поднетог захтева и следећих доказа:
1.мишљење надлежне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,здравствене или социјалне подршке детету
2. потврду да је дете корисник услуга ПУ.

Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са кориснике новчане социјалне помоћи остварује на основу поднетог захтева и следећих доказа:
1.решење Центра за социјални рад о праву на НСП
2.потврду да је дете корисник услуга ПУ

ПОСЛОВИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ:

За остваривање права на борачки додатак, уз захтев, потребна је следећа документација:
-очитана лична карта
-решење о признатом праву на војни инвалидитет
-доказ о радном односу са пуним радним временом
-потврда о оствареној заради за месец за који се тражи остваривање права на борачки додатак.

За остваривање права на месечно новчано примање, додатак за негу, породични додатак, уз захтев, потребна је следећа документација:
-решење о признатом праву на личну или породичну инвалиднину,
-доказ о материјалној необезбеђености, да нису у радном односу или да не остварују лични доходак за време професионалне рехабилитације,
-да су неспособни за привређивање (војни инвалиди од I до VI групе, мушкарци старији од 60 година, жене од 50 година),
-доказ о редовним приходима подносиоца захтева и чланова породице (приход од пољопривредне делатности, износ пензије без заштитног додатака, доказ Агенције да ли је приватни предузетник, доказ о катастарском приходу ).

За остваривање права на повећање процента утврђеног војног инвалидитета, уз захтев, потребна је следећа документација:
-решење о признатом праву на војни инвалидитет
-лекарска документација којом је учињено вероватним да је погоршано здравствено стање.

Контакт особа – послови борачко-инвалидске заштите: Љиљана Илић, ljiljana.ilic@cuprija.rs , тел: 035/8470-447

ПОСЛОВИ ОБРАЗОВАЊА, ОМЛАДИНЕ, СПОРТА, ЗДРАВСТВА, КУЛТУРЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Послови образовања подразумевају праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању и другим законским прописима и актима донетим од стране Скупштине општине Ћуприја а у домену су јединице локалне самоуправе.
Група за друштвене делатности учествује у изради нацрта нормативних аката везаних за установе у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања, културе и спорта. У њему се врши праћење и обезбеђивање њиховог функционисања, прикупљају се Планови и Програми рада образовних, културних и спортских установа за предстојећу годину као и Извештаји о раду са финансијским показатељима и на иста дају стручна мишљења. Стара се о примени Закона о социјалној заштити у делу који се односи на обавезе јединице локалне самоуправе, води поступак и израђује предлоге решења из области социјалне и здравствене заштите, прати остваривање потреба у области социјалне и здравствене заштите за које се потребна средства обезбеђују у буџету општине, остварује сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите, израђује извештаје и информације у области социјалне и здравствене заштите за потребе ресорних министарстава и органа општине, остварује сарадњу са надлежним републичким органима, прати прописе из области социјалне и здравствене заштите.
Врши се утврђивање мреже вртића и основних школа, праћење уписа деце која су стасала за полазак у први разред основне школе. Такође се израђује и база података школске популације.
У Групи за друштвене делатности се врше и остали послови везани за обезбеђивање средстава за превоз деце предшколског и школског узраста, деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитеом, деце на школовању ван пребивалишта, ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима или за стручно усавршавање запослених и др. Такође се врше послови везани за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Дечја радост“ у Ћуприји, за награђивање успешних ученика и студената.
Група за друштвене делатности сарађује са разним комисијама и другим телима које формирају органи општине у области друштвених делатности.

На основу Правилника о награђивању ученика, студената, истакнутих личности у области образовања, науке, културе и спорта („Службени гласник општине Ћуприја“ број 14/2014, 25/2014 и 24/2015) општина Ћуприја награђује исте који имају пребивалиште на територији општине Ћуприја.
Право на награђивање (робну или новчану награду) остварује се за сваку школску годину, а ово право могу да остваре:
-ђаци генерације свих основних и средњих школа са територије општине Ћуприја као и ђаци генерације ШОМО „Душан Сковран“ и Школе за музичке таленте
-ученици обавезног основног образовања и ученици средњих школа са територије општине Ћуприја који су носиоци првог, другог и трећег места на такмичењима у области образовања и науке, на међународним и републичким такмичењима и олимпијадама знања, која се организују под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и која континуирано постижу одличан успех у школи
-изузетно талентовани студенти, од друге године основних студија па до завршне године, при чему се завршна година рачуна и шест месеци након одлушаног последњег семестра по Статуту факултета, под условом да су редовни студенти који усписују и завршавају годину у року и имају просечну оцену најмање 9,00 у току студија.
Уз захтев за остваривање права на награђивање, ученици достављају следећу документацију:
-сведочанство о завршеним разредима,
-фотокопију ђачке књижице,
-очитану лични карту ученика односно родитеља,
-доказ о освојеним наградама.

Уз захтев за остваривање права на награђивање, студенти достављају следећу документацију:
-потврду факултета о уписаној години и уверење о просечним оценама у току
школовања,
-фотокопију индекса,
-очитану личну карту.

Право на регресирање трошкова боравка деце у ПУ „Дечја Радост“ у Ћуприји
На основу Одлуке о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у ПУ „Дечја Радост“ у Ћуприји („Службени гласник општине Ћуприја“ број 6/16 и 26/16) право на потпуно или делимично регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи може да оствари дете држављанина Републике Србије који има пребивалиште на територији општине Ћуприја, дете избеглог лица и лица расељеног са Косова и Метохије, који има боравиште на територији општине Ћуприја као и дете страног држављанина са сталним пребивалиштем на територији општине Ћуприја.
Право на регресирање трошкова боравка деце у Установи, остварују деца која користе услуге вртића који се налазе у мрежи ПУ „Дечја радост“ из Ћуприје.
Право на потпуно регресирање трошкова боравка деце у Установи остварује:
1) корисник чија је породица материјално угрожена и која остварује право на новчану социјалну помоћ
2) корисник за треће и свако наредно дете која истовремено користе услуге Установе и
3) корисник са тројкама, четворкама и дуплим близанцима који истовремено користе услуге Установе.

Право на делимично регресирање трошкова боравка деце у Установи остварује:
1) корисник са дететом без родитељског старања (старатељ или хранитељ), за које није остварено право на дечији додатак
2) корисник са дететом са сметњама у развоју, за које није остварено право на дечији додатак и које није уписано у посебну васпитну групу
3) корисник који самостално врши родитељско право
4) корисник са два детета у Установи
5) корисник за треће и свако наредно дете у породици.

Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи «ДЕЧЈА РАДОСТ» Ћуприја потребна је следећа документација:
1.Потврда Предшколске установе о упису детета;
2.Копија личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева (оригинал на увид);
3.Уверење о држављанству подносиоца захтева и супружника или вaнбрачног партнера;
*4.Фотокопије пријаве пребивалишта за подносиоца захтева и супружника или ванбрачног партнера;
*5.Решење о оствареном праву на новчану социјалну помоћ Центра за социјални рад;
*6.За дете без родитељског старања (старатељ или хранитељ), за које није остварено право на дечији додатак- уверење надлежног Центра за социјални рад;
*7.За дете са сметњама у развоју , за које није остварено право на дечији додатак и које није уписано у посебну васпитну групу-мишљење Интерресорне комисије општине Ћуприја о потреби пружања додатне образовне, здравствене и социјалне подршке;
*8.Родитељ који сам врши родитељско право када је други родитељ непознат или је умро или је потпуно лишен родитељског права односно пословне способности-
извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим односно решење о лишењу родитељског права односно губитка пословне способности;
*9.Родитељ који сам врши родитељско право уколико је други родитељ потпуно и трајно неспособан за привређивање, а није стекао право на пензију – решење инвалидске комисије, потврда Фонда ПИО да није остварио право на пензију;
*10.Родитељ који сам врши родитељско право за време док се други родитељ налази на одслужењу војног рока – потврда надлежног војног органа;
*11.Родитељ који сам врши родитељско право за време док је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци – потврда надлежног казнено-поправног завода;
*12.Родитељ који сам врши родитељско право, а други родитељ не учествује у издржавању детета – пресуда надлежног суда;
*13.За оба детета у Предшколској установи – изводи из матичне књиге рођених за оба детета;
*14.За треће и свако наредно дете у породици – извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици исте мајке.
*15.За треће и свако наредно дете која истовремено користе услуге Установе као и за тројке, четворке и дупле близанце који истовремено користе услуге Установе- извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици исте мајке и потврда ПУ.

ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ПОТРЕБНИ СУ САМО У СЛУЧАЈУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ СТАТУСА
Право на накнаду путних трошкова деци и ученицима са сметњама у развоју и нвалидитетом, деци која похађају припремни предшколски програм и ученицима основних школа
На основу Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др.закон), у буџету општине Ћуприја обезбеђују се средства за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз деце која похађају припремни предшколски програм и њихових пратилаца уколико је установа на удаљености већој од два километра и ученика основних школа на удаљености већој од четири километра; превоз деце и ученика који имају пребивалиште на територији општине Ћуприја на удаљености већој од четири километара од седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе – ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка и међународна такмичења.
За остваривање права на накнаду путних трошкова за децу са сметњама у развоју, треба поднети следећу документацију:
– захтев,
– очитану лична карту родитеља односно другог законског заступника
– потврду о похађању школе
– мишљење Интерресорне комисије
– фотокопију картице текућег рачуна подносиоца захтева.

За остваривање права на накнаду путних трошкова за децу која похађају припремни предшколски програм, треба поднети следећу документацију:
-захтев,
-очитана лична карта родитеља односно другог законског заступника детета
-потврду о похађању ПУ
-фотокопију картице текућег рачуна подносиоца захтева.

За остваривање права на накнаду путних трошкова ученицима основних школа, треба поднети следећу документацију:
-захтев,
-очитану личну карту подносиоца захтева/родитеља односно другог законског заступника детета,
-потврду о похађању школе,
-фотокопију картице текућег рачуна подносиоца захтева.

Координација послова за потребе Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом
Општинска управа Општине Ћуприја формирала је Комисију за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом решењем бр. 02-112/2018-02 од 07.12.2018.године.
Комисију чине пет чланова и то четири стална члана (педијатар, представник центра за социјални рад, дефектолог одговарајућег профила и психолог запослен у образовању и васпитању) и једног повременог члана.
Стални чланови Комисије су:
Др Матилда Јанковић, спец.педијатар,
Маја Поповић, школски психолог,
Драган Доситијевић, дипл.дефектолог-олигофренолог
Дијана Вујичић, дипл.социолог
др Верица Радић, спец. опште медицине (стални члан Комисије за одрасла лица)
Координатор Комисије: Маја Бешевић, дипл.правник – обавља административно-техничке и стручне послове за потребе Комисије.
Комисија ради у просторијама Општинске управе општине Ћуприја.
Контакт особа: Маја Бешевић, дипл.правник -координатор Групе за друштвене делатности тел: 035/8470-447, maja.besevic@cuprija.rs