Poslovi grupe za društvene delatnosti

NAKNADA ZARADE, ODNOSNO NAKNADA PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

Da bi se ostvarilo ovo pravo od dokumentacije je potrebno pribaviti:
1. Zahtev za naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva
2. Doznaka zdravstvene ustanove o otpočinjanju porodiljskog odsustva
3. Prva doznaka o otvaranju trudničkog bolovanja (ukoliko je korišćeno trudničko bolovanje)
4. Očitana lična karta porodilje
5. Rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo i odustvo sa rada sa rada radi nege deteta
6. Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa
7. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu

Kad otac deteta umesto majke podnosi zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, za vreme porodiljskog odsustva, pored potrebne dokumentacije potrebno je i :
1.Uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete;
2.Izvoda iz matične knjige umrlih za majku;
3.Potvrda ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku;
4.Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke koju čine tri lekara odgovarajuće specijalnosti koji je leče;
5.Rešenja kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
6.Rešenja kojim je majka lišena roditeljskog prava.

Ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta kao i obračun ostale naknade, vrši se na osnovu podnetog zahteva i propisanih dokaza:
1. Izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o osnovu osiguranja, na dan podnošenja zahteva;
2. Izvod iz matične knjige rođenih za decu;
3. Podatak o početku korišćenje odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ukoliko je korišćeno ovo pravo;
4. Mišljenje nadležne komisije Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje o potrebi da podnosilac zahteva zbog zdravstvenog stanja deteta ostvari pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta;
5. Dokaz da nije ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
6. Izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o osnovici na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji predhode prvom mesecu odpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno danu rođenja deteta;
7. Potvrda o osnovici na kojoj su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji predhode prvom mesecu odpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno danu rođenja deteta za lica koja samostalno obavljaju delatnost, a koji nisu evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja;
8. Potvrda o osnovici na kojoj su plaćeni doprinosi, za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za predhodnja 24 meseca koje predhode danu rođenja za lica koji su poljoprivredni osiguranici;
9. Ostali podaci koji su od uticaja za utvrđivanje prava, a nisu evidentirani u dostupnim evidencijama.

Kad otac deteta umesto majke, u skladu sa zakonom, podnosi zahtev za priznavanje prava na ostale naknade, pored potrebne dokumentacije potrebno je i :
1. Uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete;
2. Izvod iz matične knjige umrlih za majku;
3. Potvrda ustanove o početku trajanja izdržavanja kazne zatvora za majku;
4. Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke;
5. Rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
6. Rešenje kojim je majka lišena roditeljskog prava.

RODITELJSKI DODATAK
Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza:
1. očitana lična karta majke ili ako ovo pravo ostvaruje otac u tom slučaju potrebna je očeva lična karta
2. izvodi iz matične knjige za svu rođenu decu
3. uverenje o državljanstvu za majku (oca)
4. prijava prebivališta za decu o kojoj majka neposredno brine
5.uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, da njena deca predhodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku ili dete na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja.
6.potvrda Doma zdravlja o redovnoj vakcinaciji za svu rođenu decu
7.potvrda iz škole za decu dospelog uzrasta o redovnom pohađanju nastave u sistemu osnovnoškolskog obrazovanja i pripremnog predškolskog programa.

Kada je majka strani državljanin pored predhodno navedenih dokaza o pravu se odlučuje i na osnovu:
1.uverenja o njenom državljanstvu
2.dokaz da ima status stalno naseljenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije.
3.dokaz o postojanju bračne ili vanbračne zajednice sa ocem dece
4. uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev i uverenja nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca predhodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku ili dete na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja
5.dokaz da u zemlji čiji je državljanin, nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.

Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđeni za priznanje stranih javnih isprava- prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom.
Kada roditeljski dodatak ostvaruje otac deteta potrebno je dostaviti sledeće dokaze:
1.izvod iz matične knjige umrlih za majku
2.uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete
3.odluka nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava
4.izveštaj nadležne komisije zdravstvenog organa o teškoj bolesti majke
5. rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti
6.potvrde nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku
7.dokaz da je majka strani državljanin.

DEČIJI DODATAK
Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin RS, ima prebivalište na teritoriji opštine Ćuprije
Od dokumentacije je potrebno pribaviti:
1. očitane lične karte odraslih članova zajedničkog domaćinstva,
2. potvrda o prihodima u poslednjih tri meseca koja predhode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode
3.izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
4. uverenje o državljanstu podnosioca zahteva
5.potvrde o prebivalištu ili boravištu svakog člana zajedničkog domaćinstva
6. potvrde iz katastra iz mesta rođenja i mesta prebivališta o imovnom stanju za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva
7. dokaz o vlasništvu stambenog prostora u kome porodica živi (rešenje o porezu, ostavinsko rešenje, ugovor o poklonu, vlasnički list, izjava stanodavca)
8. rešenje centra za socijalni rad da jepodnosilac zahteva korisnik novčane socijalne pomoći ili da je dete korisnik tuđe nege i pomoći
9. presudu o razvodu braka i visini alimentacije.

STATUS ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA
Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa u smislu Uredbe o energetski ugroženom kupcu («Sl. glasnik RS», broj 113/15 i 59/18) je kupac iz kategorije domaćinstva (samačko ili višečlana porodica), koja živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije odnosno prirodnog gasa, koja troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa ovom Uredbom kao i domaćinstva čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.
Uz zahtev korisnici prava na dečiji dodatak i korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– očitana lična karta,
– poslednji račun za utrošenu el. energiju odnosno prirodni gas,
– fotokopija važećeg rešenja za dečiji dodatak ili novčanu socijalnu pomoć.

Uz zahtev kupci kojima bi usled obustave isporuke električne energije ili prirodnog gasa mogao biti ugrožen život ili zdravlje, dostavljaju sledeće:
– očitana lična karta,
– poslednji račun za utrošenu el. energiju odnosno prirodni gas,
– izveštaj lekara specijaliste ili drugu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Ostali korisnici koji ne spadaju u navedene kategorije od dokumentacije za sticanje ovog prava uz zahtev dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– očitana lična karta,
-poslednji račun za utrošenu el. energiju odnosno prirodni gas,
-potvrdu o prihodima u poslednjih tri meseca koja predhode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode.

NAKNADA TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA I DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I DECE SA INVALIDITETOM
Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja ostvaruje na osnovu podnetog zahteva i sledećih dokaza:
1.rešenje ustanove socijalne zaštite o smeštaju deteta u ustanovu, odnosno rešenje nadležnog organa starateljstva o smeštaju u starateljsku, odnosno hraniteljsku porodicu.
2.rešenje o ostvarenom pravu na dečiji dodatak za dete smešteno u starateljskoj porodici
3.ugovor sa PU o pohađanju pripremnog predškolskog
4.uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, da njena deca predhodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku ili dete na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja.

Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju ostvaruje na osnovu podnetog zahteva i sledećih dokaza:
1.mišljenje nadležne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne,zdravstvene ili socijalne podrške detetu
2. potvrdu da je dete korisnik usluga PU.

Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa korisnike novčane socijalne pomoći ostvaruje na osnovu podnetog zahteva i sledećih dokaza:
1.rešenje Centra za socijalni rad o pravu na NSP
2.potvrdu da je dete korisnik usluga PU

POSLOVI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE:

Za ostvarivanje prava na borački dodatak, uz zahtev, potrebna je sledeća dokumentacija:
-očitana lična karta
-rešenje o priznatom pravu na vojni invaliditet
-dokaz o radnom odnosu sa punim radnim vremenom
-potvrda o ostvarenoj zaradi za mesec za koji se traži ostvarivanje prava na borački dodatak.

Za ostvarivanje prava na mesečno novčano primanje, dodatak za negu, porodični dodatak, uz zahtev, potrebna je sledeća dokumentacija:
-rešenje o priznatom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu,
-dokaz o materijalnoj neobezbeđenosti, da nisu u radnom odnosu ili da ne ostvaruju lični dohodak za vreme profesionalne rehabilitacije,
-da su nesposobni za privređivanje (vojni invalidi od I do VI grupe, muškarci stariji od 60 godina, žene od 50 godina),
-dokaz o redovnim prihodima podnosioca zahteva i članova porodice (prihod od poljoprivredne delatnosti, iznos penzije bez zaštitnog dodataka, dokaz Agencije da li je privatni preduzetnik, dokaz o katastarskom prihodu ).

Za ostvarivanje prava na povećanje procenta utvrđenog vojnog invaliditeta, uz zahtev, potrebna je sledeća dokumentacija:
-rešenje o priznatom pravu na vojni invaliditet
-lekarska dokumentacija kojom je učinjeno verovatnim da je pogoršano zdravstveno stanje.

Kontakt osoba – poslovi boračko-invalidske zaštite: Ljiljana Ilić, ljiljana.ilic@cuprija.rs , tel: 035/8470-447

POSLOVI OBRAZOVANJA, OMLADINE, SPORTA, ZDRAVSTVA, KULTURE I SOCIJALNE ZAŠTITE
Poslovi obrazovanja podrazumevaju praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja osnovnih i srednjih škola u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i drugim zakonskim propisima i aktima donetim od strane Skupštine opštine Ćuprija a u domenu su jedinice lokalne samouprave.
Grupa za društvene delatnosti učestvuje u izradi nacrta normativnih akata vezanih za ustanove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja, kulture i sporta. U njemu se vrši praćenje i obezbeđivanje njihovog funkcionisanja, prikupljaju se Planovi i Programi rada obrazovnih, kulturnih i sportskih ustanova za predstojeću godinu kao i Izveštaji o radu sa finansijskim pokazateljima i na ista daju stručna mišljenja. Stara se o primeni Zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na obaveze jedinice lokalne samouprave, vodi postupak i izrađuje predloge rešenja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, prati ostvarivanje potreba u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za koje se potrebna sredstva obezbeđuju u budžetu opštine, ostvaruje saradnju sa ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, izrađuje izveštaje i informacije u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za potrebe resornih ministarstava i organa opštine, ostvaruje saradnju sa nadležnim republičkim organima, prati propise iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.
Vrši se utvrđivanje mreže vrtića i osnovnih škola, praćenje upisa dece koja su stasala za polazak u prvi razred osnovne škole. Takođe se izrađuje i baza podataka školske populacije.
U Grupi za društvene delatnosti se vrše i ostali poslovi vezani za obezbeđivanje sredstava za prevoz dece predškolskog i školskog uzrasta, dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditeom, dece na školovanju van prebivališta, učenika koji učestvuju na republičkim i međunarodnim takmičenjima ili za stručno usavršavanje zaposlenih i dr. Takođe se vrše poslovi vezani za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Dečja radost“ u Ćupriji, za nagrađivanje uspešnih učenika i studenata.
Grupa za društvene delatnosti sarađuje sa raznim komisijama i drugim telima koje formiraju organi opštine u oblasti društvenih delatnosti.

Na osnovu Pravilnika o nagrađivanju učenika, studenata, istaknutih ličnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta („Službeni glasnik opštine Ćuprija“ broj 14/2014, 25/2014 i 24/2015) opština Ćuprija nagrađuje iste koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Ćuprija.
Pravo na nagrađivanje (robnu ili novčanu nagradu) ostvaruje se za svaku školsku godinu, a ovo pravo mogu da ostvare:
-đaci generacije svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Ćuprija kao i đaci generacije ŠOMO „Dušan Skovran“ i Škole za muzičke talente
-učenici obaveznog osnovnog obrazovanja i učenici srednjih škola sa teritorije opštine Ćuprija koji su nosioci prvog, drugog i trećeg mesta na takmičenjima u oblasti obrazovanja i nauke, na međunarodnim i republičkim takmičenjima i olimpijadama znanja, koja se organizuju pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i koja kontinuirano postižu odličan uspeh u školi
-izuzetno talentovani studenti, od druge godine osnovnih studija pa do završne godine, pri čemu se završna godina računa i šest meseci nakon odlušanog poslednjeg semestra po Statutu fakulteta, pod uslovom da su redovni studenti koji uspisuju i završavaju godinu u roku i imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00 u toku studija.
Uz zahtev za ostvarivanje prava na nagrađivanje, učenici dostavljaju sledeću dokumentaciju:
-svedočanstvo o završenim razredima,
-fotokopiju đačke knjižice,
-očitanu lični kartu učenika odnosno roditelja,
-dokaz o osvojenim nagradama.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na nagrađivanje, studenti dostavljaju sledeću dokumentaciju:
-potvrdu fakulteta o upisanoj godini i uverenje o prosečnim ocenama u toku
školovanja,
-fotokopiju indeksa,
-očitanu ličnu kartu.

Pravo na regresiranje troškova boravka dece u PU „Dečja Radost“ u Ćupriji
Na osnovu Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u PU „Dečja Radost“ u Ćupriji („Službeni glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/16 i 26/16) pravo na potpuno ili delimično regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi može da ostvari dete državljanina Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji opštine Ćuprija, dete izbeglog lica i lica raseljenog sa Kosova i Metohije, koji ima boravište na teritoriji opštine Ćuprija kao i dete stranog državljanina sa stalnim prebivalištem na teritoriji opštine Ćuprija.
Pravo na regresiranje troškova boravka dece u Ustanovi, ostvaruju deca koja koriste usluge vrtića koji se nalaze u mreži PU „Dečja radost“ iz Ćuprije.
Pravo na potpuno regresiranje troškova boravka dece u Ustanovi ostvaruje:
1) korisnik čija je porodica materijalno ugrožena i koja ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć
2) korisnik za treće i svako naredno dete koja istovremeno koriste usluge Ustanove i
3) korisnik sa trojkama, četvorkama i duplim blizancima koji istovremeno koriste usluge Ustanove.

Pravo na delimično regresiranje troškova boravka dece u Ustanovi ostvaruje:
1) korisnik sa detetom bez roditeljskog staranja (staratelj ili hranitelj), za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak
2) korisnik sa detetom sa smetnjama u razvoju, za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu
3) korisnik koji samostalno vrši roditeljsko pravo
4) korisnik sa dva deteta u Ustanovi
5) korisnik za treće i svako naredno dete u porodici.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova boravka u Predškolskoj ustanovi «DEČJA RADOST» Ćuprija potrebna je sledeća dokumentacija:
1.Potvrda Predškolske ustanove o upisu deteta;
2.Kopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca zahteva (original na uvid);
3.Uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva i supružnika ili vanbračnog partnera;
*4.Fotokopije prijave prebivališta za podnosioca zahteva i supružnika ili vanbračnog partnera;
*5.Rešenje o ostvarenom pravu na novčanu socijalnu pomoć Centra za socijalni rad;
*6.Za dete bez roditeljskog staranja (staratelj ili hranitelj), za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak- uverenje nadležnog Centra za socijalni rad;
*7.Za dete sa smetnjama u razvoju , za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu-mišljenje Interresorne komisije opštine Ćuprija o potrebi pružanja dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške;
*8.Roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo kada je drugi roditelj nepoznat ili je umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti-
izvod iz matične knjige umrlih ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica umrlim odnosno rešenje o lišenju roditeljskog prava odnosno gubitka poslovne sposobnosti;
*9.Roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo ukoliko je drugi roditelj potpuno i trajno nesposoban za privređivanje, a nije stekao pravo na penziju – rešenje invalidske komisije, potvrda Fonda PIO da nije ostvario pravo na penziju;
*10.Roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo za vreme dok se drugi roditelj nalazi na odsluženju vojnog roka – potvrda nadležnog vojnog organa;
*11.Roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo za vreme dok je drugi roditelj na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci – potvrda nadležnog kazneno-popravnog zavoda;
*12.Roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo, a drugi roditelj ne učestvuje u izdržavanju deteta – presuda nadležnog suda;
*13.Za oba deteta u Predškolskoj ustanovi – izvodi iz matične knjige rođenih za oba deteta;
*14.Za treće i svako naredno dete u porodici – izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici iste majke.
*15.Za treće i svako naredno dete koja istovremeno koriste usluge Ustanove kao i za trojke, četvorke i duple blizance koji istovremeno koriste usluge Ustanove- izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici iste majke i potvrda PU.

PRILOZI OZNAČENI ZVEZDICOM POTREBNI SU SAMO U SLUČAJU DOKAZIVANJA TIH STATUSA
Pravo na naknadu putnih troškova deci i učenicima sa smetnjama u razvoju i nvaliditetom, deci koja pohađaju pripremni predškolski program i učenicima osnovnih škola
Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( „Sl.glasnik RS“, broj 88/17 i 27/18-dr.zakon), u budžetu opštine Ćuprija obezbeđuju se sredstva za prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih pratilaca bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz dece koja pohađaju pripremni predškolski program i njihovih pratilaca ukoliko je ustanova na udaljenosti većoj od dva kilometra i učenika osnovnih škola na udaljenosti većoj od četiri kilometra; prevoz dece i učenika koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Ćuprija na udaljenosti većoj od četiri kilometara od sedišta škole i u slučajevima kada učenici osnovne škole pohađaju školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave – ako je škola koju pohađaju najbliža mestu prebivališta učenika; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja.
Za ostvarivanje prava na naknadu putnih troškova za decu sa smetnjama u razvoju, treba podneti sledeću dokumentaciju:
– zahtev,
– očitanu lična kartu roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika
– potvrdu o pohađanju škole
– mišljenje Interresorne komisije
– fotokopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva.

Za ostvarivanje prava na naknadu putnih troškova za decu koja pohađaju pripremni predškolski program, treba podneti sledeću dokumentaciju:
-zahtev,
-očitana lična karta roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta
-potvrdu o pohađanju PU
-fotokopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva.

Za ostvarivanje prava na naknadu putnih troškova učenicima osnovnih škola, treba podneti sledeću dokumentaciju:
-zahtev,
-očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva/roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta,
-potvrdu o pohađanju škole,
-fotokopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva.

Koordinacija poslova za potrebe Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
Opštinska uprava Opštine Ćuprija formirala je Komisiju za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom rešenjem br. 02-112/2018-02 od 07.12.2018.godine.
Komisiju čine pet članova i to četiri stalna člana (pedijatar, predstavnik centra za socijalni rad, defektolog odgovarajućeg profila i psiholog zaposlen u obrazovanju i vaspitanju) i jednog povremenog člana.
Stalni članovi Komisije su:
Dr Matilda Janković, spec.pedijatar,
Maja Popović, školski psiholog,
Dragan Dositijević, dipl.defektolog-oligofrenolog
Dijana Vujičić, dipl.sociolog
dr Verica Radić, spec. opšte medicine (stalni član Komisije za odrasla lica)
Koordinator Komisije: Maja Bešević, dipl.pravnik – obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe Komisije.
Komisija radi u prostorijama Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Kontakt osoba: Maja Bešević, dipl.pravnik -koordinator Grupe za društvene delatnosti tel: 035/8470-447, maja.besevic@cuprija.rs