Послови одељења локалне пореске администрације

Категорија лица која имају право на услугу су порески обвезници.
Питања пореских обвезника се односе на начин утврђивања и испуњење обавезе за порез на имовину физичких и правних лица, накнаду за коришћење и уређење грађевинског земљишта, локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору као и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја
Рокови су прописани Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а све што није њиме регулисано примењује се Закон о општем управном поступку.

Одељење за локалну пореску администрацију пружа услуге свим обвезницима:
– путем писаног захтева обвезника
– телефонским путем: телефони број 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-ом: lpa@cuprija.rs
– сваког радног дана пријем странака у службеним просторијама Одељења локалне пореске администрације.

У делокругу свог рада Одељење локалне пореске администрације издаје пореска уверења где наплаћује републичку и општинску административну таксу чија се висина одређује у зависности од тога да ли захтев подноси физичко или правно лице.
1. Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 100 динара општинске административне таксе;
2. Захтев за издавање пореског уверења правним лицима наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 300 динара општинске таксе.
У првостепеном поступку по изјављеним жалбама такса се наплаћује за:
– жалбу за донето решење о утврђивању или престанку обавезе у износу од 470 динара републичке и 200 динара општинске административне таксе.