Poslovi odeljenja lokalne poreske administracije

Kategorija lica koja imaju pravo na uslugu su poreski obveznici.
Pitanja poreskih obveznika se odnose na način utvrđivanja i ispunjenje obaveze za porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, naknadu za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta, lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru kao i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ćuprija
Rokovi su propisani Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a sve što nije njime regulisano primenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku.

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju pruža usluge svim obveznicima:
– putem pisanog zahteva obveznika
– telefonskim putem: telefoni broj 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-om: lpa@cuprija.rs
– svakog radnog dana prijem stranaka u službenim prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije.

U delokrugu svog rada Odeljenje lokalne poreske administracije izdaje poreska uverenja gde naplaćuje republičku i opštinsku administrativnu taksu čija se visina određuje u zavisnosti od toga da li zahtev podnosi fizičko ili pravno lice.
1. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja fizičkom licu naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 100 dinara opštinske administrativne takse;
2. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja pravnim licima naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 300 dinara opštinske takse.
U prvostepenom postupku po izjavljenim žalbama taksa se naplaćuje za:
– žalbu za doneto rešenje o utvrđivanju ili prestanku obaveze u iznosu od 470 dinara republičke i 200 dinara opštinske administrativne takse.