Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Предмет јавне набавке: услуга одржавања рачунарског програма Трезор за потребе Одељења за финансије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13.октобра бр.7
Бр: 404-11-1/2020-04
Дана: 20.02.2020. године

Врста предмета: Услуга
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Предмет јавне набавке: услуга одржавања рачунарског програма Трезор за потребе Одељења за финансије .
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000 – услуга одржавања и
поправке софтвера
Основ за примену преговарачког поступка: спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива за поднођшење понуда, сходно члану 36.став 1.тачка 2. Закона о јавним набвкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) је неопходно, обзиром да због техничких разлога набавку може спровести само одређени понуђачи.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору