Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Услуге одржавања рачунарског програма – Информациони систем локалне пореске администрације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-11-2/2020-04
Дана: 08.05.2020. године
Ћуприја
Интернет страница: www.cuprija.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста предмета: Услуге.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања рачунарског програма – Информациони систем локалне пореске администрације.
Назив и ознака из општег речника набавки: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору